Provozní řád

Provozní řád Sálu U Antošů (také "sálu Kvapík U Antošů")

Provozní řád pro podnájemce a návštěvníky společenského sálu (dále jen "provozní řád")

Platný od 1. 12. 2018

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tento provozní řád je závazný pro podnájemce a všechny návštěvníky Sálu U Antošů, pokud ve smlouvě o podnájmu není uvedeno jinak. Sál je vymezen adresou objektu Brandýská 98, Jirny, nachází se v 2.NP objektu a má dispozici zahrnující, vstupní dveře se schodištěm vedoucí z 1.NP do 2.NP, předsálí, velký sál, salonek, šatnu, sociální příslušenství (dále celé jen jako "společenský sál"). Vstup na půdní prostor a půdní prostor není součástí společenského sálu a nemůže být předmětem podnájmu, stejně tak venkovní sezení a altán, které jsou součástí hostince v 1.NP a nejsou součástí podnájmu.

1.2 Provozovatelem společenského sálu je Sdružení Otevřených Srdcí, z.s., Brandýská 166, 250 90 Jirny, který zastupuje paní Helena Zelenková (dále jen "provozovatel, resp. nájemce)").

Kontaktní osoba pro provoz společenského sálu je pan Miloš Dufek, tel.: +420 725 112 752, resp. paní Helena Zelenková, tel.: +420 737 382 507. Kontaktní e-mail: info@uantosu.cz.

1.3 Povinnost dodržovat provozní řád se vztahuje na podnájemce a všechny návštěvníky společenského sálu. Za dodržování provozního řádu zodpovídá odpovědná osoba, tj. přímo osoba podnájemce uvedená v podnájemní smlouvě nebo jiné osoba smlouvou určená. Odpovědná osoba je povinna o příslušných ustanoveních provozního řádu informovat své zaměstnance, spolupracovníky a návštěvníky společenského sálu.

1.4 Povinnost dodržovat ustanovení provozního řádu vzniká v okamžiku vstupu do společenského sálu a jeho přilehlých prostor, jako je dvůr, zahrada a parkoviště.

1.5 Společenský sál je podnájemcem využíván jen k dohodnutému účelu a v souladu se smlouvou o podnájmu uzavřenou s provozovatelem.

1.6 Za děti a mládež do 18 let nesou plnou zodpovědnost jejich rodiče nebo pověřený zástupce. Pro děti do 15 let je bez doprovodů rodičů nebo osoby starší 18 let vstup zakázán.

1.7 Provozní doba kulturního sálu je celoročně 8.00 - 22.00 hod. Nájemce si vyhrazuje právo na změnu či omezení Frekvence podnájmu z důvodu havarijních oprav nebo mimořádné údržby. Rovněž má Nájemce právo změnit Podnájemci Frekvenci podnájmu na základě vlastní mimořádné potřeby využití Prostor nebo mimořádného nájmu třetí stranou (dále jen Mimořádné využití). O této skutečnosti uvědomí Nájemce Podnájemce v předstihu min. 14 dní. Tato lhůta se nevztahuje na opravy havarijního charakteru a pořádání smutečních rozloučení a karů, kdy Nájemce může změnu ve Frekvenci podnájmu Podnájemci oznámit i v kratším předstihu.

1.8 Nedodržení podmínek provozního řádu je považováno za vážné porušení smlouvy o podnájmu.

2. REZERVACE SÁLU

2.1 Rezervaci sálu může provést pouze osoba starší 18 let.

2.2 Uživatel je povinen činit rezervaci výhradně svým celým jménem s uvedením telefonického a e-mailového kontakt.

2.3 Rezervace se provádějí prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.uantosu.cz nebo telefonicky na uvedeném čísle: +420 603 871 578

2.4 Rezervace je platná po potvrzení ze strany provozovatele. Potvrzená rezervace je vždy závazná a závazná je i doba podnájmu. Závaznou objednávku ze strany podnájemce lze zrušit nejpozději 24 hodin předem. Zrušení rezervace se řídí dle storno podmínek.

2.5 Na základě potvrzené rezervace se u dohodnutých podnájmů uzavírá "Smlouva o podnájmu" mezi provozovatelem a podnájemcem. Rezervace pro tyto podnájmy jsou pevně dané.


3. CENA PRONÁJMU A ZPŮSOB PLATBY

3.1 Cena podnájmu se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na webových stránkách www.uantosu.cz, pokud není ve smlouvě o podnájmu dohodnuto jinak. Podnájem bude zaplacen bankovním převodem na základě vystavené faktury nebo v hotovosti, a to dle podmínek uvedených ve smlouvě o podnájmu. Nezaplacení podnájmu dle podmínek smlouvy je vážným porušením podnájemní smlouvy a může mít za následek její ukončení.

3.2 Cena za dlouhodobý podnájem je stanovena individuálně.


4. POVINNOSTI ODPOVĚDNÉ OSOBY

4.1 Odpovědná osoba je povinna:

4.1.1 Seznámit se a řídit se tímto provozním řádem a pokyny provozovatele kulturního sálu.

Seznámit s tímto provozním řádem adekvátním způsobem všechny návštěvníky sálu, a to zejména své spolupracovníky a zaměstnance zajišťující obsluhu v sále a výkon práv dle smlouvy o podnájmu.

Zajistit dodržování provozního řádu během výkonu práv dle smlouvy o podnájmu, chránit nemovitý a movitý majetek, vybavení společenského sálu, zejména historické divadelní opony a předcházet jejich poškození.

4.1.2 Odpovědná osoba nebo jí pověřený zástupce je povinen se dohodnout s provozovatelem na termínu převzetí a předání prostor.

4.1.3 Odpovědná osoba odpovídá za používání divadelního a hudebního podia pouze pro účely předem dohodnuté s provozovatelem sálu.

4.1.4 Nepřekračovat schválenou kapacitu sálu pro daný typ akce.

4.1.5 Dodržovat úsporná opatření v odběru tepelné a elektrické energie.

4.1.6 Dohlédnout, aby se do sálu vstupovalo pouze v čisté obuvi a oděvy byly odkládány v šatně.

4.1.7 Informovat návštěvníky ohledně parkování výhradně mimo dvůr, zahradu a parkoviště hostince U Antošů.

4.1.8 Během podnájmu musí být vstupní mříž otevřená a nezajištěná zámkem, aby bylo možné objekt v případě nouze opustit.

4.1.9 Po ukončení podnájmu společenského sálu či frekvence podnájmu uvést sál a jeho vybavení do výchozího stavu. Výchozím stavem se rozumí rozmístění vybavení sálu tak, jak byl sál převzat.

Odpovědná osoba je povinna zajistit úklid společenského sálu, pokud není dohodnuto s provozovatelem sálu jinak. Úklidem se rozumí umytí použitého nádobí a jeho uklizení, likvidace odpadu, odpadků a nečistot ze stolů, zametení a setření podlahových ploch, vysátí koberce, srovnání záclon a závěsů, umytí hygienických prostor vč. klosetů a pisoárů.

4.1.10 Udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách kulturního sálu, přilehlých prostorách a před objektem.

4.1.11 Upozornit provozovatele na vzniklé závady a poškození kulturního sálu a přilehlých prostor.

4.1.12 Uhradit v plné výši způsobené škody na nemovitých, movitých částech společenského sálu, jeho vybavení nebo technickém zařízení způsobené návštěvníky a uživateli v době od převzetí do doby předání sálu.

4.1.13 V případě jakékoliv poruchy nebo zjištěné škody neprodleně informovat kontaktní osobu pro provoz sálu.

4.1.14 Před opuštěním sálu zavřít všechna okna, zhasnout všechna světla, zkontrolovat úniky vody v prostoru baru a hygienického zázemí, zavřít dveře, zamknout vstupní mříž.

4.1.15 Zamezit vstupu osob podnapilých, osob ohrožujících bezpečnost, osob mladších 15 let bez doprovodu rodičů či jejich zástupců a zamezit vstupu se zvířaty.

4.2 Dále je zakázáno:

4.2.1 Dále pronajímat předmět podnájmu. Uživatel nesmí předmět podnájmu přenechat třetím osobám a nesmí pořizovat duplikáty svěřených klíčů.

4.2.2 Bez vědomí provozovatele manipulovat s vybavením a s technickým zařízením, jako je schodišťová plošina, kotel a regulace topení, vzduchotechnika, opona, jevištní osvětlení, stínící technika, odpadní čerpadlo a další, v sále i v přilehlých prostorách.

4.2.3 Nosit do sálu předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit vybavení nebo technické zařízení sálu nebo přilehlých prostor.

4.2.4 Manipulovat s otevřeným ohněm.

4.2.5 Zasahovat do elektrických, vodovodních nebo plynových rozvodů a zařízení.


5. BEZPEČNOST

5.1 Za dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel odpovídá odpovědná osoba (viz bod 1.3).

5.2 První pomoc a nezbytné ošetření zajišťuje odpovědná osoba a je pro tyto účely proškolena (viz bod 1.3).

5.3 Lékárnička je umístěna v šatně společenského sálu. Její použití je uživatel povinen oznámit provozovateli a ošetření každého úrazu zapsat do Knihy úrazů.


6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.

6.2 Provozovatel nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností uživatelů ponechané v sále a přilehlých prostorách.

Další důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba 155

Policie 158

Hasiči 150

Tísňová linka 112

Provozní řád ke stažení